Aciz Vesikası Nedir?

birevim senetle ev

Türkiye’de çok sayıda insanın farklı kişi ve kurumlara borcu bulunmaktadır. Bu yüzden, borçlu ile alacaklı arasında ciddi sorunlar yaşanır. Aciz vesikası; yaşanması muhtemel sorunların önüne geçmek ve borç – alacak ilişkisini dengede tutmak adına önem taşıyan bir belgedir.

Borcu olan kişinin kanuni yönden takip edilen borcu ödemeye yetecek malı olmadığını gösteren resmi belgeye aciz vesikası adı verilir. Bu belge; icra dairesi tarafından verilir. Aciz vesikası; farklı bir şekilde de tanımlanabilir. Alacaklı kişiye icra takibi ertesinde alacağının ödenmeyen kısmı için verilen bir belgedir.

Aciz vesikası; hem borçlunun hem de alacaklının çok işine yarayacak bilgiler barındırır. Alacaklı kişinin ödenmeyen alacağının yanı sıra faizi ve takip giderleri de yine aciz vesikası içerisinde kendisine yer bulur. Bu belge; icra takibini yapan icra dairesi tarafından düzenlenir.

Aciz Vesikası Kaça Ayrılır?

Bu belgenin geçici ve kesin olmak üzere iki farklı alternatifi vardır. Geçici aciz vesikası; haciz esnasında borçlunun haczedilmeye uygun mallarının olmasına rağmen bu malların değerinin takip konusu alacağı karşılayamayacağı ortaya çıktığında verilen bir belgedir. Bir başka deyişle, borçlunun eldeki mallarının yetersiz olduğunu kanıtlaması açısından düzenlenen haciz tutanağı olarak ifade edilebilir.

Geçici aciz vesikası; adından da anlaşılacağı üzere kesinlik taşımaz. Haciz sırasında düzenlenen bir belge olmasından mütevellit geçici bir nitelik taşır. Eldeki malların borcu karşılayıp karşılamayacağı yapılacak satış işlemlerinin ardından ortaya çıkacaktır. Geçici aciz vesikası; yalnızca iptal davası açılabilmesine imkan verdiği için önem taşır.

Kesin aciz vesikası; bir diğer alternatif olmakla beraber iki farklı şekilde verilir. İlk olarak, borçlunun malları satılır. Elde edilen gelir; alacaklı veya alacaklılara olması gerektiği gibi paylaştırılır. Ancak, bu işlemin ardından halen daha alacağını elde edemeyen alacaklıya kesin aciz vesikası düzenlenir. İkinci olarak, haciz sırasında borçlunun mallarına bakılır. Bu noktada, borçlunun hacze uygun herhangi bir malı olmadığı takdirde bu durumu tespit eden tutanak; 143. madde kapsamında kesin aciz vesikası hükmündedir. Bir başka deyişle, bu gibi hallerde alacaklıya farklı bir aciz vesikası düzenlenerek verilmez.

Aciz Vesikası Ceza Hukuku Açısından Ne Gibi Sonuçlar Doğurur?

Aciz vesikasının ceza hukuku açısından hangi sonuçlara sebebiyet verdiği İcra İflas Kanunu’nun 331, 332 ve 338. maddesinde açıklanmıştır. Borçlu; borcunu azaltmak adına kendi malvarlığını olduğundan az göstererek gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu takdirde bu maddelerde düzenlenen şekillerde ceza alacaktır.

birevim
Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

two × 1 =